thời gian

Khách VTV3 hôm nay

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TOP 100

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Tài sản của chúng ta

  DIEN DAN KIEN THUC

  VISITORS

  free counters

  Đối thoại trực tuyến

  • (Nguyễn Ngọc Vinh)
  • (ADMIN)

  Thăm dò ý kiến

  Theo bạn sinh hoạt tổ Chuyên môn 1 tháng mấy lần là tốt và đạt hiệu quả
  1 lần 90 phút
  2 lần mỗi lần 60 phút
  2 lần mỗi lần 90 phút
  1 tuần 1 lần 90 phút
  Tùy vào tính công việc để sinh hoạt

  Sắp xếp dữ liệu

  Chỉ số Alexa và Goolge

  Chào mừng quý vị đến với GIAO DỤC THỂ CHẤT.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Giáo án nghề Tin khối 8-9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Vinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:43' 26-05-2010
  Dung lượng: 554.0 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  1. Khái niệm về công nghệ thông tin.
  I. Công nghệ thông tin
  1. Khái niệm.
  +Là khoa học nghiên cứu các quá trình có tính chất thuật toán nhằm mô tả, biến đổi thông tin.
  +Là khoa học dựa trên máy tính điện tử ngiên cứu cấu trúc, các tính chất chung của thông tin, các quy luật và phương pháp thu thập, lưu trử, tìm kiếm, biến đổi truyền thông tin và ứng dụng của nó vào lĩnh vực hoạt động khác nhau của đời sống xã hội.
  2. Đối tượng
  *Đối tượng nghiên cứu của Tin học là : thông tin, nghiên cứu và xử lý thông tin một cách tự động, nhanh chống chính xác thông qua công cụ là máy tính.

  II. Thông tin (Information)
  1. Khái niệm
  -Thông tin là một khái niệm rất rộng, tồn tại khách quan, bởi vì thế giới tự nhiên, xã hội xung quanh chúng ta đều chứa đựng vô số thông tin.
  -Thông tin là một khái niệm trừu tượng vì nó nằm trong nhận thức, suy nghĩ của con người.
  Vậy: Thông tin là một khái niệm mô tả tất cả những gì mang lại cho con người những nhận thức và hiểu biết về đối tượng tự nhiên, xã hội, về những sự kiện diển ra trong không gian và thời gian về những vấn đề khách quan và chủ quan.
  -Thông tin đưa đến lượng trí thức của con người.
  2. Các dạng thông tin
  a. Dạng văn bản: Sách, báo, vỡ,. .
  b. Dạng hình ảnh : Tranh, ảnh, bản đồ,. ..
  c. Dạng âm thanh : Tiếng nói, âm thanh tự nhiên,...
  III. Dữ liệu (Data)
  Là thông tin đã được đưa vào máy tính

  BAÌI 2. KHAÏI QUAÏT VÃÖ MAÏY TÊNH ÂIÃÛN TÆÍ
  I. PHÁÖN CÆÏNG:
  1. Âån vë xæí lyï trung tám: (Central Processing Unit - CPU):
  - CPU âæåüc vê nhæ bäü naîo cuía maïy tênh. CPU coï hai chæïc nàng chênh:
  + Âiãöu khiãøn.
  + Tênh toaïn.
  * Bäü âiãöu khiãøn nháûp xuáút( CU _ Control UnitNhàòm giaíi maî lãûnh vaì taûo ra caïc tên hiãûu âiãöu khiãøn caïc bäü pháûn cuía maïy tênh. Âiãöu phäúi caïc hoaût âäüng cuía caïc thiãút bë nháûp xuáút, nháûn dæî kiãûn vaì xæí lyï dæî kiãûn, hiãøn thë thäng tin vaì læu træî thäng tin.
  * Bäü säú hoüc vaì Logic(ALU _ Arithmetic Logic UnitThæûc hiãûn caïc pheïp toaïn säú hoüc vaì logic cuía bäü âiãöu khiãøn chuyãøn sang.
  2. Bäü nhåï:
  a. Bäü nhåï ROM (Read Only Memory):
  Laì bäü nhåï do caïc haîng saín xuáút taûo ra, ta chè sæí duûng maì khäng thãø thãm hay xoaï, ROM coìn goüi laì bäü nhåï chãút. ROM coï taïc duûng duìng âãø khåíi âäüng maïy, kiãøm tra cáúu
  hçnh maïy, taûo sæû giao tiãúp ban âáöu giæîa pháön cæïng vaì mãöm cuía hãû thäúng (Hãû âiãöu haình).
  b. Bäü nhåï RAM (Random Access Memory):
  Thäng tin trãn RAM âæåüc hçnh thaình trong quaï trçnh truy cáûp cuía ngæåìi duìng âäúi
  våïi maïy tênh, tæïc laì chæïa dæî liãûu âang laìm viãûc. Khi tàõt maïy, RAM khaïc ROM laì
  thäng tin trãn noï seî máút âi táút caí. Coï thãø ghi, âoüc hay xoaï trãn RAM trong quaï trçnh
  laìm viãûc.
  3. Caïc thiãút bë ngoaûi vi :
  a. Thiãút bë nháûp:
  + Baìn phêm (Key Board).
  + Maïy queït (Scaner).
  + Chuäüt (Mouse).
  b. Thiãút bë xuáút:
  + Maìn hçnh (Monitor).
  + Maïy in (Printer).
  c. Thiãút bë læu træî : Thiãút bë læu træî thäng duûng hiãûn nay laì âéa tæì, âéa tæì âæåüc laìm tæì cháút deío (âéa mãöm), hay kim loaûi (âéa cæïng) maì trãn âoï coï phuí mäüt låïp váût liãûu coï khaí nàng nhiãùm tæì. Âéa tæì chæïa thäng tin trãn caïc âæåìng troìn âäöng tám goüi laì Track, mäüt track âæåüc chia thaình nhiãöu Sector (cung).
  + Âéa cæïng (
   
  Gửi ý kiến