thời gian

Khách VTV3 hôm nay

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TOP 100

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Tài sản của chúng ta

  DIEN DAN KIEN THUC

  VISITORS

  free counters

  Đối thoại trực tuyến

  • (Nguyễn Ngọc Vinh)
  • (ADMIN)

  Thăm dò ý kiến

  Theo bạn sinh hoạt tổ Chuyên môn 1 tháng mấy lần là tốt và đạt hiệu quả
  1 lần 90 phút
  2 lần mỗi lần 60 phút
  2 lần mỗi lần 90 phút
  1 tuần 1 lần 90 phút
  Tùy vào tính công việc để sinh hoạt

  Sắp xếp dữ liệu

  Chỉ số Alexa và Goolge

  Chào mừng quý vị đến với GIAO DỤC THỂ CHẤT.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Danh sách HS toàn trường 2008-2009

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Trường
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Vinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:33' 10-04-2009
  Dung lượng: 122.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Phßng gd-®t lÖ thuû
  tr­êng hcs hång thuû
  danh s¸ch häc sinh líp 9A

  tt Hä vµ tªn Ngµy sinh
  1 Lª ThÞ ¸i 1/12/1994
  2 Lª V¨n B¶y 8/4/1994
  3 TrÇn ThÞ Ngäc BÝch 19 -5 -1994
  4 NguyÔn V¨n C­êng 02 -12 -1994
  5 DiÖp ThÞ Duyªn 29 -5 -1994
  6 NguyÔn TÊn §øc 20 -11 -1994
  7 NguyÔn ThÞ HiÒn 13 -6 -1994
  8 Hµ ThÞ HuÖ 16 -10 -1994
  9 NguyÔn V¨n H­íng 6/7/1994
  10 Ph¹m Minh Long 20 -5 -1994
  11 Tr­¬ng ThÞ MiÒn 19 -6 -1994
  12 Bïi H÷u Nam 11/4/1994
  13 Hoµng V¨n Ngäc 6/11/1994
  14 NguyÔn ThÕ Nh©n 23 - 5 -1994
  15 Ph¹m V¨n Nh©n 7/11/1994
  16 NguyÔn ThÞ Hoµi Nhi 15 -11 -1994
  17 TrÇn ThÞ Nh­ 17 -02 - 1994
  18 Lª V¨n Qu¶ng 3/9/1994
  19 Lª §¹i Quý 20 -01 -1994
  20 Ph¹m V¨n Quý 2/10/1993
  21 NguyÔn ThÕ Th¸nh 16 - 10 -1994
  22 NguyÔn ThÞ Tho¶ 20 -12 -1994
  23 Ph¹m ThÞ Th¬m 13 -4 -1994
  24 Lª ThÞ thu Thuý 1/2/1994
  25 NguyÔn ThÞ Thuý 12/5/1994
  26 NguyÔn V¨n T×nh 19 -9 -1994
  27 NguyÔn Minh Tïng 17 -11 - 1994
  28 NguyÔn ThÞ Tuyªn 3/4/1994
  29 NguyÔn V¨n T­êng 10/11/1994
  30 DiÖp ThÞ Vinh 20 -02 -1994
  31 Lª ThÞ H¶i Y Õn 3/3/1994

  Phßng gd-®t lÖ thuû
  tr­êng hcs hång thuû
  danh s¸ch häc sinh líp 9B

  tt Hä vµ tªn Ngµy sinh Líp §iÓm
  1 Hå V¨n An 18/6/1994 To¸n Lý Ho¸ Sinh V¨n Sö §Þa Anh
  2 Ph¹m ThÞ Chanh 25/8/1994
  3 NguyÔn ThÞ HiÕn 20/10/1994
  4 NguyÔn ThÞ Hoµi B 20/4/1994
  5 NguyÔn ThÞ Ngäc Linh 27/8/1994 x
  6 Hå Träng Luîng 10/7/1994
  7 Vâ ThÞ Hång Nhung 26/6/1994
  8 NguyÔn ThÞ D­ìng 30/1/1994
  9 NguyÔn V¨n §øc 6/11/1994 x
  10 TrÇn ThÞ Hoa 7/6/1994
  11 Phan ThÞ Hoµ 4/8/1994
  12 NguyÔn ThÞ Hoµi A 12/7/1994
  13 Lª Thi HuÖ 17/2/1994
  14 Ph¹m ThÞ HuÖ 9/11/1994 x
  15 NguyÔn ThÞ Liªn 4/3/1994
  16 NguyÔn M¹nh Linh 8/2/1994
  17 Ph¹m S¬n Linh 7/6/1994 x
  18 NguyÔn ThÞ Phóc Loan 21/11/1994
  19 NguyÔn ThÞ Nhi 8/8/1994
  20 NguyÔn ThÞ TuyÕt Nhung 6/10/1994 x
  21 NguyÔn ThÞ Quúnh Nh­ 4/4/1994
  22 NguyÔn ThÞ Nh­ Quúnh 28/1/1994
  23 Lª Thi Sao 1/8/1994
  24 Ph¹m ThÞ Ngäc Thµnh 6/2/1994
  25 TrÇn ThÞ Th¶o 20/9/1994
  26 Ph¹m V¨n ThiÖn 26/1/1994
  27 NguyÔn ThÞ Thanh Thuû 13/6/1994
  28 NguyÔn ThÞ Thuý 10/5/1994
  29 NguyÔn ThÞ Th­¬ng 4/6/1994
  30 Lª V¨n TÞnh 16/4/1994
  31 NguyÔn V¨n Tíi 14/7/1994
  32 Phan ThÞ Trinh 10/10/1994
  33 NguyÔn Minh TuÊn 6/6/1994
  34 NguyÔn V¨n TuÊt 9/1/1994
  35 NguyÔn ThÞ Thu Uyªn 16/6/1994
  36 TrÇn ThÞ V©n 17/5/1994


  Phßng gd-®t lÖ thuû
  tr­êng hcs hång thuû
  danh s¸ch häc sinh líp 9 C

  tt Hä vµ tªn Ngµy sinh
  1 NguyÔn V¨n Ba 8/2/1994
  2 NguyÔn Quèc DÉn 25/5/1994
  3 NguyÔn V¨n DiÔn 16/6/1994
  4 Lª ThÞ §µn 18/12/1994
  5 NguyÔn V¨n §¹t 28/9/1994
  6 NguyÔn V¨n Hanh 25/12/1994
  7 NguyÔn V¨n H¶i 26/7/1994
  8 Lª Trung HiÕu 1/9/1994
  9 NguyÔn ThÞ Híi 6/11/1994
  10 NguyÔn ThÞ HuÖ 24/4/1994
  11 Lª V¨n H­ìng 15/4/1994
  12 NhuyÔn ThÞ Lan 10/11/1994
  13 NguyÔn V¨n L·nh 25/6/1994
  14 Lª ThÞ Mai 25/7/1994
  15 NguyÔn ThÞ Nh¹n 20/6/1994
  16 Ph¹m ThÞ Nhi 23/9/1994
  17 NguyÔn Nh©n NghÜa 20/5/1994
  18 NguyÔn V¨n Qu©n (A) 14/01/1994
  19 NguyÔn V¨n Qu©n (B) 6/10/1994
  20 NguyÔn V¨n Qu©n (C) 12/2/1994
  21 TrÞnh V¨n Quúnh 10/6/1994
  22 NguyÔn V¨n Song 21/03/1994
  23 Hoµng V¨n Tµi 2/6/1994
  24 NguyÔn Trung TÊt 19/5/1994
  25 NguyÔn ThÞ Th¶o (A) 9/1/1994
  26 NguyÔn ThÞ Th¶o (B) 2/12/1994
  27 NguyÔn ThÞ Thu Th¶o 10/8/1994
  28 Phan V¨n Thanh 15/03/1994
  29 NguyÔn V¨n ThÞnh 26/5/1994
  30 NguyÔn THÞ Tho¶n 10/2/1994
  31 Ph¹m V¨n TuÊn 6/5/1994
  32 Nguyªn Trung Tu©n 19/5/1994
  33 NguyÔn ThÞ Tuyªn 27/10/1994
  34 TrÇn V¨n V­îng 27/11/1994  Phßng gd-®t lÖ thuû
  tr­êng hcs hång thuû
  danh s¸ch häc sinh líp 9 D
  tt Hä vµ tªn Ngµy sinh
  1 TrÇn ThÞ Lan Anh 12/4/1994
  2 Ph¹m ThÞ Ngäc Anh 10/9/1994
   
  Gửi ý kiến